Kontakt

Elektronické zadanie požiadavky


Naša spoločnosť poskytuje svoje služby v rámci celej SR.

Vypracovanie je profesionálne a promptné. Podklady odosielame emailom resp. v prípade záujmu aj v papierovej podobe (poštou).


Kontakt: 0915945708 alebo snreal@snreal.sk


Naša spoločnosť ponúka fyzickým aj právnickým osobám, zabezpečenie vypracovania rôznych typov dokumentov na základe dlhoročných skúseností sú nami zabezpečené dokumenty vypracúvané odborne, zodpovedne a na mieru - odrážajúce reálne potreby záujemcov (klientov), tak aby došlo k požadovanému napĺneniu predmetu zmluvy podľa požiadaviek klientov a zároveň, aby sa zabránilo možným spoločenským alebo osobným problémom, ktoré môžu vzniknúť pri neodbornom alebo tzv. "ležernom" postupe pri vypracovaní požadovaných dokumentov (napr. pri použití alebo okopírovaní rôznych dokumentov z internetu).

Naša spoločnosť, na základe svojích dlhoročných skúseností ponúka, nie len fyzickým ale aj právnickým osobám, v rámci celej SR, zabezpečenie rôznych typov zmlúv, napr.:

 • prevodové zmluvy - kúpne zmluvy, darovacie zmluvy, zámenné zmluvy a darovacie zmluvy
 • nájomné zmluvy na hnuteľný alebo nehnuteľný majetok
 • zmluvy o dielo
 • rámcové zmluvy (napr. o obchodnej spolupráci)
 • mandátne zmluvy
 • autorské a licenčné zmluvy
 • budúce zmluvy ( napr. zmluva o budúcej kúpnej, nájomnej, darovacej a inej zmluve)
 • výpovede zmlúv, odstúpenia od zmlúv, dodatky k zmluvam
 • vypracovanie obchodných podmienok
 • vypracovanie reklamačného poriadku
 • rôzne iné právne dokumenty (napr. splnomocnenia, čestné vyhlásenia a i.)
 • pracovná agenda (profesionálna žiadosti o prijatie do pracovného pomeru, motivačné listy, životopisy a i.)
 • dokumentácia pre rôzne inštitúcie (eshopy, obecné úrady, školy, fotografi, realitné kancelárie a iné))
 • všetky požadované zmluvy a iné dokumenty v zmysle Občianského a Obchodného zákonníka


Vyhotovenie dokumentácie pre Obce - naša spoločnosť zabezpečuje vypracovanie dokumentácie pre obce na území Slovenskej republiky:

 • koncepcia rozvoja informačných systémov
 • posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov (GDPR)
 • všeobecné záväzné nariadenia
 • organizačný poriadok
 • pracovný poradiok
 • smernice (napr. splnomocnenia, zmluvy o dielo, zamestnanecké zmluvy)
 • ostatné programy a poriadky pre obec


Vyhotovenie komplexnej dokumentácie pre E-shopy - naša spoločnosť zabezpečuje vypracovanie komplexnej dokumentácie pre e-shopy, so sídlom na území Slovenskej republiky, v slovenskom, českom, nemeckom a anglickom jazyku:

 • GDPR dokumentácia - zabezpečíme vypracovanie GDPR dokumentácie (cca 120-130 strán) vrátane povinných príloh dokumentácie (informácia pre dotknuté osoby, súhlas od zákazníka, poverenie zodpovednej osoby, mlčanlivosť, zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov, záznam o poučení, záznam spracovateľských činnostiach), v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov s ohľadom na NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
 • Obchodné podmienky - zabezpečíme vypracovanie obchodných podmienok pre Váš E-SHOP, v súlade s novelizovaným zákonom č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, v nadväznosti na zákon č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov s účinnosťou novely od 01.05.2016
 • Reklamačný poriadok - zabezpečíme vypracovanie reklamačného poriadku v súlade s § 52 ods. 4, §619-627 zákona, č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, ďalej zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v nadväznosti na zákon č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Formulár odstúpenia od zmluvy (v lehote 14 dní) - platný formulár odstúpenia v zmysle zák. č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho Spotrebiteľ si môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe (formulár na odstúpenie by mal predávajúci uverejniť na svojej stránke) alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči.
 • Reklamačný formulár - platný reklamačný formulár v prípade reklamovania tovaru.
 • preklad webu do cudzieho jazyka (ČJ, AJ, NJ)


Zmlúvy v rámci celej SR - naša spoločnosť zabezpečuje vypracovanie vyššie uvedených zmlúv a iných dokumentov v rámci celej SR, ktoré sú zasielane elektronicky v lehote do 24h v komplikovaných prípadoch do 48h, rôznym ďalším subjektom:

 • realitné a sprostredkovateľské kancelárie (napr. prevodové zmluvy, exkluzívne sprostredkovateľské zmluvy, a i. )
 • internetové obchody (napr. kúpne zmluvy, vypracovanie obchodných podmienok, reklamačného poriadku, bezpečnostnej dokumentácie a i.)
 • požičovne (napr. zmluvy o nájme motorového vozidla, náradia, šiat, strojov, hud. nástrojov a i.)
 • cestovné kancelárie a agentúry (napr. zmluvy o sprostredkovaní zájazdov)
 • školské zariadenia (napr. splnomocnenia, zmluvy o dielo, zamestnanecké zmluvy)
 • malé a stredné spoločnosti (napr. zamestnanecké zmluvy, zmluvy o dielo, zmluvy o vedení účtovných služieb, prevádzkové poriadky a i.)


Bližšie informácie Vám poskytneme telefonicky na čísle: Slavomír Novák (konateľ) - 0915945708 alebo e-mailom na adrese: snreal@snreal.sk resp. vypĺnením formulára a zadaním konkrétnej požiadavky:


Kliknite pre vypĺnenie a zaslanie formulára s konkrétnou požiadavkou formulár.