Formulár pre odoslanie referencie / spätnej väzby

Vypĺnením a zaslaním formulára nám zároveň udeľujete súhlas so spracovaním osobných údajov v lehote do 24.05.2018 v zmysle zák. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 84/2014 Z.z. (Úplné znenie zákona zo dňa 30.05.2014 uvedené v Zbierke zákonov pod číslom 136/2014 Z.z.) a v lehote od 25.05.2018 v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na dobu neurčitú, za účelom využívania služieb spoločnosti SN real, s.r.o., IČO: 36653497, zapísanej Okresným súdom Prešov v ORSR, vložka číslo: 17601/P (ďalej tiež ako "prevádzkovateľ"). Od 25.05.2018 platí následovné: Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením EPaR EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a od 25.05.2018 zákonom SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dotknutá osoba si je vedomá svojich práv, ktoré v § 19 až § 30 zákona č. 18/2018 Z.z. upravujú povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe jej osobné údaje, ktoré spracúva. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť osobné údaje dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky. Každá dotknutá osoba môže kontaktovať zodpovednú osobu s otázkami týkajúcimi sa spracúvania jej osobných údajov. Zodpovedná osoba: Slavomír Novák (konateľ) - 0915 945 708, email: snreal@snreal.sk