Kontakt

Dňa 15.04.2014 nadobudla účinnosť novela č. 84/2014 Z. z., ktorou sa upravilo znenie dovtedy platného zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vzhľadom na rozsiahlejšiu novelizáciu pôvodného zákona, bolo v Zbierke zákonov neskôr zverejnené aj úplné znenie zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení zákona č. 84/2014 Z.z., konkrétne pod označením ako zákon č. 136/2014 Z.z.

Novelizácia samotného zákona si vynútila aj vytvorenie novelizovanej Vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky č. 117/2014 Z. z., účinnej od 01. 05. 2014, ktorou sa zmenila a doplnila dovtedy platná Vyhláška Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky č. 164/2013 Z. z. o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení.


Prostredníctvom tejto webovej stránky dochádza k spracúvaniu osobných údajov a preto si dovoľujeme klientov, a síce spracúvaním osobných údajov dotknuté osoby, informovať o nasledovných skutočnostiach:

1. Identifikácia prevádzkovateľa IS:

SN real, s.r.o., IČO: 36653497, DIČ: 2022217505, sídlo: Višňová 11, 080 01 Prešov, Slovenská republika. Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov vl. č. 17601/P. Štatutárny orgán: Slavomír Novák (konateľ).

2. Účel spracúvania osobných údajov prostredníctvom internetového obchodu:

Prezentácia služieb a referencií prevádzkovateľa IS, na web stránke www.snreal.sk

3. Zoznam spracovaných osobných údajov dotknutej osoby prezentované na web stránke:

* meno, priezvisko, emailový a telefonický kontakt

4. Totožnosť oprávnenej osoby:

Prevádzkovateľ IS získava vyššie uvedené osobné údaje o dotknutej osobe bez nátlaku, dobrovoľne elektronickým spôsobom

5. Poučenie o dobrovoľnosti:

Dotknutá osoba poskytuje prevádzkovateľovi IS osobné údaje dobrovoľne a bez nátlaku alebo vynucovania.

6. Poskytnutie osobných údajov tretím stranám:

Prevádzkovateľ IS neposkytuje osobné údaje žiadnym tretím stranám

7. Úplné znenie súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov na internetovej sieti:

„Záujemca udeľuje spol. SN real, s.r.o. súhlas so spracovaním osobných údajov na internetovej sieti, na dobu neurčitú, za účelom využívania a prezentovania služieb prevádzkovateľa IS, v zmysle zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení zákona 84/2014 Z.z., úplné znenie zákona zo dňa 30.05.2014 uvedené v Zbierke zákonov pod číslom 136/2014 Z.z. Práva osoby, o ktorej sa spracúvajú osobné údaje, sú upravené v § 28 a násl. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov“

8. Práva dotknutej osoby v zmysle §28 zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 84/2014 Z.z.:

(1) Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané, b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií, c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracú- vanie, d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie, g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe sú- hlasu dotknutej osoby. 2) Právo dotknutej osoby podľa odseku 1 písm. e) a f) možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb. 3) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu, b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu. (4) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia. (5) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby. (6) Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo a) písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania, b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe, c) u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu. (7) Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. (8) Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,15) jej práva môže uplatniť zákonný zástupca. (9) Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

Emailová adresa pre uplatnenie práv dotknutej osoby: snreal@snreal.sk


Reklamačný poriadok spoločnosti:

SN real, s.r.o., IČO: 36653497, DIČ: 2022217505, sídlo: Višňová 11, 080 01 Prešov, Slovenská republika. Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov vl. č. 17601/P. Štatutárny orgán: Slavomír Novák (konateľ).

Znenie reklamačného poriadku

1. Spoločnosťou SN real, s.r.o. sa rozumie právnická osoba, podnikajúca na území Slovenskej republiky, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, vložka č. 17601/P, poskytujúca svoje služby klientom na základe predmetov činností:

a)sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)

b)podnikateľské poradenstvo

2. Klientom sa rozumie akákoľvek fyzická či právnická osoba, ktorej spoločnosť SN real, s.r.o. poskytuje svoje služby na základe vyššie uvedených predmetov činnosti.

3. Ak klient usúdi, že služby poskytované príslušnou Spoločnosťou SN real, s.r.o. sú nevyhovujúce alebo bude mať k vykonávaniu obchodného prípadu iné výhrady, je oprávnený uplatniť výhradu / výhrady (ďalej len „reklamácia/reklamácie“):

a) poštou na adrese: SN real, s.r.o., Višňová 11, 080 01 Prešov, SR

b) elektronicky na adrese: snreal@snreal.sk

4. Spoločnosť SN real, s.r.o. spíše s klientom o každej reklamácii, ktorá je u nej uplatnená, reklamačný protokol. Rovnopis alebo kópiu reklamačného poriadku si ponechá klient podávajúci reklamáciu.

5. Klient je povinný uplatniť reklamáciu písomne s vlastnoručným podpisom a je povinný ju spísať určito, zrozumiteľne, správne a presne uviesť reklamované skutočnosti, ktoré namieta a svoje tvrdenia aj vierohodným spôsobom dokázať - preukázať, najmä predložením právne relevantných dokladov, ktoré je povinný obstarať na svoje vlastné náklady. Klient je ďalej v tejto reklamácii povinný uviesť aj práva, ktoré týmto spôsobom voči spoločnosti SN real, s.r.o. uplatňuje a ktoré nie je oprávnený neskôr meniť bez súhlasu spoločnosti SN real, s.r.o.

6. Spoločnosť SN real, s.r.o., klientovi podávajúcemu reklamáciu, potvrdí prijatie reklamácie.

7. Spoločnosť SN real, s.r.o. preskúma opodstatnenosť reklamácie a uzná ju ako oprávnenú, alebo neoprávnenú.

8. Klient je povinný realitnej kancelárií SN real, s.r.o. poskytnúť všetku súčinnosť potrebnú na objasnenie reklamovanej skutočnosti.

9. Vybavenie reklamácie sa uskutoční ihneď, prípadne v odôvodnených prípadoch do 3 dní. Ak to nie je možné, najmä ak sa vyžaduje zložité zhodnotenie stavu reklamovanej služby, klient je o vybavení reklamácie upovedomený najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

10. Pokiaľ Spoločnosť SN real, s.r.o. uzná reklamáciu za oprávnenú, poskytne klientovi náhradu vo forme zľavy na reklamovanú službu alebo inú náležitosť.

11. Ostatné právne vzťahy medzi Spoločnosťou SN real, s.r.o. a klientom výslovne neupravené týmto Reklamačným poriadkom, sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami jednotlivých zmlúv uzavretými medzi spoločnosťou SN real, s.r.o. a klientom, príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR, a to v tomto poradí.

12. Spoločnosť SN real, s.r.o. je oprávnená z dôvodu zmien vo svojej obchodnej politike alebo zmien právnych predpisov na území SR, alebo na základe vývoja právneho alebo podnikateľského prostredia, alebo v záujme bezpečného fungovania informačného systému, alebo minimalizácie rizika, tento Reklamačný poriadok kedykoľvek meniť, alebo dopĺňať.

13. Spoločnosť SN real, s.r.o. určí zverejnením alebo vo svojich prevádzkach alebo na svojej internetovej stránke aktuálne znenie Reklamačného poriadku. Za vady služieb nemožno považovať čerpanie služieb menšieho rozsahu spôsobené samotnými okolnosťami vyššej moci – napr. povodeň, snehová kalamita, víchrica, krupobitie, poškodenie bleskom, vrátane prerušenia dodávok elektrickej energie alebo vody.

14. Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 01.01.2015. Reaklamačný poriadok vyhotovil: Slavomír Novák.

Uplatnenie reklamácie je možné kliknutím na tento formulár.