Kontakt

Elektronické zadanie požiadavky


Naša spoločnosť poskytuje svoje služby v rámci celej SR.

Vypracovanie je profesionálne a promptné. Podklady odosielame emailom resp. v prípade záujmu aj v papierovej podobe (poštou).


Kontakt: 0915945708 alebo snreal@snreal.sk


Naša spoločnosť ponúka pre obce (obecné úrady) komplexnú legislatívnu dokumentáciu v tomto rozsahu:
 • Koncepcia rozvoja informačných systémov - cieľom koncepcie rozvoja informačných systémov (KRIS) by malo byť zhodnotenie celkového stavu informatiky povinného subjektu s návrhom krokov pre jeho zlepšenie. Ako uvádza aj samotný zákon č. 275/2006 o informačných systémoch verejnej správy (IS VS), KRIS sú povinné vypracovávať povinné osoby medzi ktoré podľa par. 3, ods. 1 patria aj OBCE. Koncepcia mapuje aktuálnu situáciu s informačnými systémami všetkých organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti povinnej osoby, navrhuje ich úpravu, rozširovanie, prípadne zavádzanie nových IS a to najmä s ohľadom na existujúcu legislatívu a strategické ciele SIVS a NKIVS v súlade s existujúcimi štandardmi a tiež popisuje proces ďalšieho postupu pri zavádzaní, úpravách, zmenách, rozširovaní a používaní informačných systémov. KRIS je podľa zákona č. 275/2006 o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov povinná vypracovať každá povinná osoba podľa zákona avšak v prípade obcí je táto povinnosť stanovená iba pre obce s počtom obyvateľov viac ako 1000 alebo ak obec žiada finančné prostriedky z verejných zdrojov (napr. z OPIS).
 • Dokumentácia obce o ochrane pred požiarmi - na základe povinností obce podľa § 15 ods. 1 písm. d) zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 36 a § 37 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.
 • Program odpadového hospodárstva Podľa § 10 zákona o odpadoch obec, na území ktorej ročná produkcia komunálnych odpadov vrátane drobných stavebných odpadov presahuje 350 ton alebo na ktorej počet obyvateľov prevyšuje 1 000 obyvateľov, je povinná vypracúvať program odpadového hospodárstva obce. Obec je povinná schválený program odpadového hospodárstva obce zverejniť do 30 dní od jeho schválenia na svojom webovom sídle.
 • Program rozvoja obce Program sociálno-ekonomického rozvoja je strednodobý strategický dokument, ktorý rieši rozvoj našej obce v súlade s jej špecifikami a v súlade s požiadavkami modernej spoločnosti.
 • Ochrana osobných údajov - GDPR dokumentácia - nové nariadenie o ochrane osobných údajov GDPR (General Data Protection Regulation) predstavuje novú legislatívu, ktorá výrazne zvýšuje ochranu osobných údajov občanov v digitálnom svete s účinnosťou od 25.05.2018. Nové nariadenie - v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (s ohľadom na NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) je povinné pre všetky mestá, obce a ich podriadené organizácie, ktoré sa nachádzajú na území SR resp. EÚ bez ohľadu na ich veľ kosť či počet obyvateľov a zamestnancov.
  Medzi najvýznamnejšie povinnosti miest a obcí, podľa novej právnej úpravy patria::

  * ustanovenie tzv. zodpovednej osoby

  * nahlasovanie bezpečnostných incidentov Úradu na ochranu osobných údajov ako i dotknutým osobám

  * sprísnené pravidlá pre udelenie a preukázanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

  * rozšírené práva dotknutých osôb, okrem iného právo byť vymazaný alebo úplne zabudnutý

  * §42 zák. – Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov

 • VZN obce - Všeobecné záväzné nariadenie obce na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 a 68 Ústavy Slovenskej republiky, podľa § 4 ods. 3 písm. h/ a písm. n/, § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
  Najžiadanejšie znenia VZN:

  * VZN o podmienkach držania psov

  * VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce

  * VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku

  * VZN o zápise detí a plnení povinnej školskej dochádzky

  * VZN o kultúrnych, športových a turistických podujatiach

  * VZN o zákaze prevádzkovať niektoré hazardné hry na území obce

  * VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu

  * VZN o prevádzkovom poriadku pohrebiska na území obce

  + možnosť vyhotoviť VZN podľa aktuálnych požiadaviek obce.


  Naša spoločnosť zabezpečuje uvedené služby v rámci celej SR, na mieru, tak aby odrážali aktuálne legislatívne náležitosti a skutočný charakter. V žiadnom prípade sa nejedná o šablónu, alebo univerzálnu dokumentáciu stiahnutú z internetu, ktorá nespĺňa literu zákona, je ponúkaná podozrivým spôsobom za podozrivo nízku cenu a na základe doterajších skúseností, neobstojí pri kontrole zo strany opránenej autority.

  Nami vyhotovené podklady, vypracované v súlade s aktuálnou legislatívou, vyhotovujeme a zasielame elektronicky, v prípade záujmu aj poštou.

  Bližšie informácie Vám poskytneme telefonicky na čísle: Slavomír Novák (konateľ) - 0915945708 alebo nás môžete kontaktovať aj e-mailom na emailovú adresu: snreal@snreal.sk V prípade, ak nás budete kontaktovať emailom, prosíme o uvedenie telefonického kontaktu a kompetentnú osobu, s ktorou môžeme v rámci Vašej obce komunikovať.