Kontakt

Elektronické zadanie požiadavky


Naša spoločnosť poskytuje svoje služby v rámci celej SR.

Vypracovanie je profesionálne a promptné. Podklady odosielame emailom resp. v prípade záujmu aj v papierovej podobe (poštou).


Kontakt: 0915945708 alebo snreal@snreal.sk


Legislatívne povinnosti ESHOPOV (aj v AJ, NJ a ČJ)

Mnohí prevádzkovatelia E-SHOPOV o príslušných NOVELIZOVANÝCH zákonných náležitostiach nevedia, alebo im nevenujú pozornosť a nevedomky uvádzajú na stránkach svojich e-shopov neaktualizované znenia (predovšetkým obchodných podmienok, reklamačného poriadku, objednávkového formulára a i.) alebo na stránkach povinné náležitosti jednoducho chýbajú a riskujú tak vysoké pokuty.

Prevádzkovateľom E-SHOPOV preto ponúkame vypracovanie príslušnej dokumentácie v súlade s aktuálne platnou legislatívou, ktorá zároveň zohľadňuje individuálne požiadavky toho-ktorého prevádzkovateľa E-SHOPU:

 • Obchodné podmienky - zabezpečíme obchodné podmienky pre Váš E-SHOP, v súlade s novelizovaným zákonom č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, v nadväznosti na zákon č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov s účinnosťou novely od 01.05.2016 V prípade záujmu Vám vypracujeme obchodné podmienky aj v anglickom, nemeckom alebo českom jazyku.
 • Reklamačný poriadok - zabezpečíme reklamačný poriadok v súlade s § 52 ods. 4, §619-627 zákona, č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, ďalej zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v nadväznosti na zákon č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade záujmu Vám vypracujeme reklamačný poriadok aj v anglickom, nemeckom alebo českom jazyku.
 • Formulár odstúpenia od zmluvy (v lehote 14 dní) - platný formulár odstúpenia v zmysle zák. č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho Spotrebiteľ si môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe (formulár na odstúpenie by mal predávajúci uverejniť na svojej stránke) alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. V prípade záujmu vypracujeme aj v anglickom, nemeckom alebo českom jazyku.
 • Reklamačný formulár - platný reklamačný formulár v prípade reklamovania tovaru. V prípade záujmu vypracujeme aj v anglickom, nemeckom alebo českom jazyku.
 • Potvrdenie objednávky - platné znenie potvrdenia objednávky s relevantným obsahom (v zmysle Občianskeho zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa)
 • Bezpečnostná dokumentácia - z titulu spracovania osobných údajov v E-SHOPE vyhotovená v zmysle zákona č. 136/2014 Z.z. - úplne znenie zákona o ochrane osobných údajov v nadväznosti na metodické usmernenie Úradu na ochranu osobných údajov z 06/2016 a vyhláškou č. 117/2014 Z.z.

Spracúvanie osobných údajov E-SHOPOM

Prevádzkovatelia E-SHOPOV sú v zmysle metodického usmernenia 1/2016 k spracúvaniu osobných údajov e-shopom vydaného Úradom na ochranu osobných údajov, sú zodpovední za bezpečnosť a ochranu osobných údajov po celý čas ich spracúvania a sú povinní splniť viaceré legislatívne povinnosti a prijať také bezpečnostné opatrenia, aby boli osobné údaje dostatočne chránené. Prevádzkovatelia E-SHOPOV nesmú opomenúť tri základné okruhy, ak rieši spracúvanie osobných údajov. Prvým okruhom je právny základ spracúvania, následne je to splnenie si oznamovacej alebo evidenčnej povinnosti a v neposlednom rade zaistenie bezpečnosti spracúvaných osobných údajov.

Informačné systémy E-SHOPOV:
* IS E-shop - právnym základom spracúvania osobných údajov zákazníka v informačnom systéme e-shop je zmluva podľa § 10 ods. 3 písm. b) zákona.
* IS Marketing - právnym základom takéhoto spracúvania osobných údajov zákazníka je jeho súhlas, nie zmluva, ktorú na účel objednania tovaru alebo služby uzavrel.

Poskytutujeme komplexné služby pre E-SHOPY z titulu spracúvania osobných údajov - zabezpečíme kompletnú dokumentáciu, obsahujúcu právny základ spracúvania, splnenie si oznamovacej alebo evidenčnej povinnostiv a zaistenie bezpečnosti spracúvaných osobných údajov v podobe bezpečnostných opatrení, ktoré je potrebné zdokumentovať v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 136/2014 Z.z. v súlade s vyhláškou č. 117/2014 Z.z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení.

Bezpečnostná dokumentácia prijatých bezpečnostných opatrení obsahuje:

 • popis bezpečnostných opatrení a spôsob ich uplatňovania v konkrétnych podmienkach
 • zmluvu medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom, ak bol poverený spracúvaním osobných údajov
 • poučenie o mlčanlivosti
 • záznamy o poučení oprávnených osôb
 • evidenčné listy informačných systémov, oznámenie informačných systémov, osobitná registrácia informačných systémov
 • poverenie zodpovednej osoby, podľa § 23 Zákona o ochrane osobných údajov v prípade, že to bude nevyhnutné na zabezpečenie riadnej ochrany osobných údajov
 • záznamy o kontrolnej činnosti prevádzkovateľa zameranej na dodržiavanie bezpečnosti
 • záznamy o zistených bezpečnostných incidentoch a záznamy o nadväzných postupoch, ktorými prevádzkovateľ zabezpečil obnovenie bezpečnosti informačného systému
 • úprava web stránky (ak si to IS vyžaduje)

Prevádzkovatelia E-SHOPOV riskujú vysoké pokuty!

 • podľa §68 a §69 ustanovenia č. 136/2014 Z.z. môže Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky uložiť prevádzkovateľovi pokutu a poriadkovú pokutu. Výška pokuty sa pohybuje v celkovom rozsahu od 300€ do 200 000€ a poriadkovej pokuty v celkovom rozsahu od 1000€ do 30 000€.

 • nedodržanie povinností vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa predstavuje závažné porušenie povinností a možnosť uloženia pokuty do výšky 16 500 Eur.

 • Naša spoločnosť zabezpečuje uvedené služby v rámci celej SR, na mieru, tak aby odrážali aktuálne legislatívne náležitosti a skutočný charakter činnosti internetového obchodu. V žiadnom prípade sa nejedná o šablónu, alebo univerzálnu dokumentáciu stiahnutú z internetu, ktorá nespĺňa literu zákona, je ponúkaná podozrivým spôsobom za podozrivo nízku cenu a na základe doterajších skúseností, neobstojí pri kontrole zo SOI alebo Úradu pre ochranu osobných úradov SR.

  Nami vyhotovené podklady, vypracované v súlade s aktuálnou legislatívou, vyhotovujeme a zasielame elektronicky, v prípade záujmu aj poštou.


  Bližšie informácie Vám poskytneme telefonicky na čísle: Slavomír Novák (konateľ) - 0915945708 alebo nás môžete kontaktovať aj e-mailom na emailovú adresu: snreal@snreal.sk V prípade, ak nás budete kontaktovať emailom, prosíme o uvedenie telefonického kontaktu a kompetentnú osobu, s ktorou môžeme v rámci Vašej spoločnosti komunikovať.


  Slavomír Novák (konateľ)