Kontakt

SN real, s.r.o.
zap. v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, vl. č. 17601/P a registrovaná na Úrade pre ochranu osobných údajov SR, z titulu spracúvania osobných údajov v IS, pod číslom 201416317

sídlo: Višňová 11, 080 01 Prešov, SR
IČO: 36653497
DIČ: 2022217505
IČ DPH: nie je platca DPH
IBAN:SK8111000000002628088334

Konateľ: Slavomír Novák
Tel.: 0915 945 708
Email: snreal@snreal.sk


Kontaktný formulár

Napíšte nám prosím, v priebehu 24h Vás budeme spätne kontaktovať.

Vyplnením a zaslaním formulára nám zároveň udeľujete súhlas, so spracovaním osobných údajov, v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov, úplné znenie uvedené v Z.z pod číslom 136/2014, na dobu neurčitú, za účelom využívania služieb spoločnosti SN real, s.r.o., IČO: 36653497, zapísanej Okresným súdom Prešov v ORSR, vložka číslo: 17601/P. Práva osoby, o ktorej sa spracúvajú osobné údaje sú upravené v § 28 a násl. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Naša spoločnosť, ako prevádzkovateľ IS, je riadne registrovaná na Úrade pre ochranu osobných údajov SR pod číslom 201416317.