Kontakt

SN real, s.r.o.
zap. v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, vl. č. 17601/P a registrovaná na Úrade pre ochranu osobných údajov SR, z titulu spracúvania osobných údajov v IS, pod číslom 201416317

sídlo: Višňová 11, 080 01 Prešov, SR
IČO: 36653497
DIČ: 2022217505
IČ DPH: nie je platca DPH
IBAN:SK8111000000002628088334

Konateľ: Slavomír Novák
Tel.: 0915 945 708
Email: snreal@snreal.sk


Kontaktný formulár

Napíšte nám prosím, v priebehu 24h Vás budeme spätne kontaktovať.

Vypĺnením a zaslaním formulára nám zároveň udeľujete súhlas so spracovaním osobných údajov, na obdobie 10 rokov, v zmysle zák. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov o ochrane osobných údajov, za účelom využívania služieb spoločnosti SN real, s.r.o., IČO: 36653497, zapísanej Okresným súdom Prešov v ORSR, vložka číslo: 17601/P (ďalej tiež ako "prevádzkovateľ"). Dotknutá osoba si je vedomá svojich práv, ktoré v § 19 až § 30 zákona č. 18/2018 Z.z. upravujú povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe jej osobné údaje, ktoré spracúva. Každá dotknutá osoba môže kontaktovať zodpovednú osobu s otázkami týkajúcimi sa spracúvania jej osobných údajov. Zodpovedná osoba: Slavomír Novák (konateľ) - 0915 945 708, email: snreal@snreal.sk