Kontakt

Vyhotovenie kompletnej bezpečnostnej dokumentácie si môžete objednať aj elektronicky, následne sa s Vami skontaktujeme a dohodneme sa na ďalšom postupe.

Elektronická objednávka


Naša spoločnosť poskytuje svoje služby spojené s vypracovaním dokumentácie v súvislosti s ochranou osobných údajov, v rámci celej SR.

Vypracovanie je profesionálne a promptné. Podklady odosielame emailom resp. v prípade záujmu aj v papierovej podobe (poštou).

REFERENCIE


GDPR (anglicky General Data Protection Regulation) je právne záväzná regulácia, ktorá zavádza úplne nové pravidlá v oblasti ochrany osobných údajov, a to vrátane vysokých sankcií za ich porušenie. Tým, že tieto pravidlá boli prijaté formou európskeho nariadenia, GDPR sa vo všetkých krajinách Európskej únie uplatní jednotne. GDPR má navyše prednosť pred všetkými európskymi zákonmi o ochrane osobných údajov, ktoré budú mať voči GDPR hlavne doplnkovú funkciu.

Keďže k spracúvaniu osobných údajov dochádza v najrôznejších životných situáciách (vybavovanie objednávok zákazníkov, rozosielanie newsletterov, vedenie údajov o zamestnancoch, pacientoch, klientoch atď.), možno konštatovať, že GDPR sa dotkne takmer každého podnikateľa, súkromnej či verejnoprávnej organizácie.

GDPR predstavuje zásadnú reformu v oblasti ochrany osobných údajov, ktorou by sa mal zaoberať každý podnikateľ, verejnoprávny subjekt, nezisková či iná organizácia, ktorá čo i len príležitostne spracúva osobné údaje zákazníkov, zamestnancov, členov, pacientov, študentov alebo mnohých iných skupín osôb.


Vypracovanie analýzy vplyvov na ochranu osobných údajov (DPIA - Data Protection Impact Assessment). Podnikateľ je ešte pred začatím spracúvania osobných údajov povinný vypracovať tzv. analýzu vplyvov v nasledujúcich (zovšeobecnených) prípadoch:

 • Ide o spracovanie, u ktorého je vysoko pravdepodobné, že bude mať za následok vysoké riziko pre práva a slobody dotknutých osôb
 • Ide o prípad, ktorý je výslovne uvedený v čl. 35 ods. 3 GDPR
 • Ide o spracovanie, ktoré za rizikové označí Úrad na ochranu osobných údajov

Hlavné zmeny súvisiace s GDPR:

 • nariadenie zavádza nové opatrenia a pojmy - pseudonymizácia, profilovanie, genetický údaj, skupina podnikov a pod.,
 • ďalšie údaje budú považované za osobné za istých okolností - IP adresy, cookies, RFID, e-mailové adresy, lokalizačné údaje a pod.,
 • bude možné napadnúť rozhodnutie spoločnosti vykonané na základe osobných údajov (napr. kategorizácia zákazníka na základe príjmu, pohlavia, lokalizácie a pod.),
 • rozširuje povinnosti a zodpovednosti sprostredkovateľov,
 • zavádza osobitnú ochranu osobných údajov detí,
 • zavádza nové oznamovacie povinnosti voči dotknutým osobám i inštitúciám verejnej správy (napríklad voči dozornému orgánu do 72 hodín),
 • zavádza právo na opravu nesprávnych osobných údajov,
 • upravuje právo na prenosnosť osobných údajov,
 • zavádza právo byť informovaný o všetkých osobných údajoch spracúvaných u prevádzkovateľa,
 • zavádza právo na zabudnutie - právo na vymazanie osobných údajov.

Bližšie informácie Vám poskytneme telefonicky na čísle: Slavomír Novák (konateľ) - 0915945708 alebo nás môžete kontaktovať aj e-mailom na emailovú adresu: snreal@snreal.sk V prípade, ak nás budete kontaktovať emailom, prosíme o uvedenie telefonického kontaktu a kompetentnú osobu, s ktorou môžeme v rámci Vašej spoločnosti komunikovať.


Slavomír Novák (konateľ)